Accessibilitat

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

SantiAvellí.net s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web santiavelli.net

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament, pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o contingut publicat mitjançant eines autogestionables. De la mateixa manera, podrien produir-se errors en el control de les animacions HTML.
 • Càrrega desproporcionada: no aplica
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: no aplica

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 08 de març de 2024.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa proveïdora de santiavelli.net. Última revisió de la declaració: 08 de març de 2024.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

 • Correu electrònic: santiavelli@santiavelli.net.
 • Telèfon: 972 300 187.

Podeu presentar:

 • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  • o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per Santiavelli.net.

Procediment d’aplicació

Si una vegada sol·licitada d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, així com a la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és del març del 2024 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

 • Utilització de text alternatiu en les imatges
 • Separar el contingut de la presentació mitjançant l’ús de fulles d’estil (CSS).
 • Estructurar i etiquetar correctament el contingut de les pàgines.
 • Realitzar una maquetació mitjançant CSS i amb un disseny líquid perquè s’adapti a qualsevol resolució de pantalla.
 • Utilitzar un text significatiu en els enllaços.
 • Evitar combinacions de colors de poc contrast, evitar transmetre informació només a través del color.
 • Evitar l’ús de JavaScript en la mesura del possible.
 • Evitar l’ús de marcs (frames).
 • Ús dels estàndards del W3C: HTML5, CSS 3.0, WAI AA.

Opciones de accessibilidad