Excavacions y moviments de terres

  • Excavacions a cel obert i fonamentació, tingué amb compta que és revisen els amidaments amb informe topogràfic per més seguretat.
  • Excavacions de rases, canalitzacions, talussos o cunetes.
  • Construcció i manteniment de carreteres, carrers i pistes forestals.
  • Explanacions per a obra pública i civil: obertura i eixamplament de camins.
  • Obres vàries, urbanitzacions.

Enderrocs i demunts

Santi Avellí se ha esforzado para ponerse a la altura en este campo a razón de la importancia que han tomado los escombros, por ello les podemos ofrecer servicios en obras de derribo de todo tipo, viviendas unifamiliares aisladas o adosadas entre medianeras, naves industriales, equipamientos urbanos, infraestructuras, etc.

Cada derribo es estudiado y analizado para que resulte la mayor seguridad y la mayor eficiencia. Llevamos a cabo una correcta manipulación, transporte y deposición de todos los residuos a los vertederos autorizados legalmente.

Escolleres

  • Construcció de murs d’escullera en camins, obres d’urbanització en entorns rurals, urbans i per a la protecció de marges.
    Formació de talussos per prevenir esllavissades o enfonsaments.
    Subministrament i transports de blocs d’escullera.

Si necessita servei d'excavació i enderrocs, truqueu-nos al telèfon:    972 300 187